Wat is kinderfysiotherapie en wanneer is het inzetbaar?

 

Zoals het woord kinderfysiotherapie al zegt is kinderfysiotherapie fysiotherapie voor kinderen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

 

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders.

 

Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol. De behandeling richt zich op het bewegend functioneren, naar actualiteit van het ziekteproces, met als doel de gevolgen van motorische problemen op de motorische- en de algehele ontwikkeling te beïnvloeden. De hulpvraag (van ouder, en, afhankelijk van de leeftijd, het kind) en het uieindelijk zo optimaal mogelijk (betekenisvol en maatschappelijk) kunnen functioneren van het kind staan hierbij centraal.

 

Kinderen vragen om een specifieke eigen benaderingswijze. Bij het behandelen van kinderen worden de ouders, en medebetrokkenen indien gewenst, zodanig bij de behandeling betrokken dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden. De kinderfysiotherapeut beschikt (naast de kennis die de algemeen fysiotherapeut heeft) over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen, die passen bij het kind in ontwikkeling en zijn omgeving.

 

Wat is de werkwijze van de kinderfysiotherapeut?

 

Wanneer het kind is doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag, en wordt het kind geobserveerd en onderzocht om een zo goed mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en gestandaardiseerde tests, rekening houdend met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.

 

Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt daarnaast vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en eventueel andere bij het kind betrokkenen.

 

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en stelt een behandelplan op, waarbinnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt (schriftelijk) verslag uitgebracht aan de verwijzer.

 

Goed om te weten:

 

 

Kinderfysiotherapeuten bij Fysiotherapie Van Gurp & Mertens:

 

 

Voor meer informatie over kinderfysiotherapie en aanverwante informatie: www.nvfk.nl , www.nssi.nl (Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking) , www.balansdigitaal.nl (Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, zoals ADHD, dyslexie, Asperger en PDD-NOS)